Yhdistyksen säännöt

Suomalainen Markku-liitto ry

 1§   NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomalainen Markku-liitto ja sen kotipaikka on Pori.


2§  TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on nimikulttuurin edistäminen ja nimitietoisuuden  lisääminen jäsentensä keskuudessa. Lisäksi yhdistys pyrkii luomaan Markku-nimelle  positiivista huomiota.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tilaisuuksia, joissa käsitellään mm. esitelmien muodossa nimen historiaa, nimen kehityskaarta ja nimimuotia. Yhdistys järjestää vuosittain Markunpäivänjuhlan, jossa se nimeää Vuoden Markun. Titteli annetaan Markulle, joka yhdistyksen mielestä on kunniakkaimmin kantanut nimeään  ja/tai toiminut yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


3§   JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki, joiden etunimi tai vakiintunut kutsumanimi on Markku. Jäseninä voivat olla myös yhdistyksen jäsenten perustamat paikalliset rekisteröidyt Markku-yhdistykset. Yhdistykseen voi liittyä kannattajajäseneksi jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö. Kannattajajäsenellä on kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.


4§  HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen muuta varsinaista jäsentä sekä kahdesta kuuteen varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


5§  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.


6§   TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

                                                                                                                                                                                                                      

7§   YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

 

8§  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä jäseniltä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.


9§  VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  


10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.